Higigatamae

Katatedori hantai, higi gatamae:

Munetsuki higigatamae: