Katadori Waza

Katadori Kokyunage:

Katadori Nikyo:

Katadori Ikkyo: