Kotegaeshi

Ushiro tekubidori kotegaeshi:

Katatedori hantai, kotegaeshi:

Munetsuki kotegaeshi:

Yokomenuchi kotegaeshi:

Ushiro tekubidori kubishimi kotegaeshi:

Ryotedori kotegaeshi:

Katadori kotegaeshi:

Mentsuki kotegaeshi:

Ryote mochi kotegaeshi:

Tsuki kotegaeshi with tanto: