Shihonage

Katatedori hantai, shihonage:

Ushiro tekubidori shihonage:

Yokomenuchi shihonage:

Ryote mochi shihonage:

Ryotedori shihonage omote:

Katatedori shihonage:

Katadori shihonage:

Mentsuki shihonage:

Katatedori yokomenuchi shihonage:

Yokomen shihonage with tanto: